CV พนักงานคลังสินค้า |พนักงานคลังสินค้า

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

ในปัจจุบันอาชีพพนักงานคลังสินค้าก็เป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีความสำคัญกับองค์กรในการบริหารจัดการภายในองค์กร การนำเข้า เบิก จ่าย วัสดุอุปกรณ์หรือการสินค้าที่ดีนั้นจะส่งผลต่อผลกำไรขององค์กรได้โดยตรง หากไม่มีการจัดการคลังสินค้าที่ดีแล้วนั้น จะส่งผลเสียให้กับองค์กร ทั้งการบริหารจัดการภายในและการนำเข้า ส่งออกสินค้า ส่งผลให้องค์กรทำงานได้ล่าช้า ติดขัดเสียเครดิตหรือสูญเสียรายได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าจำเป็นต้องมีทักษะในหลายๆด้าน  CV พนักงานคลังสินค้าก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้กับผู้สมัครงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า  สำหรับCV พนักงานคลังสินค้าที่ดีและน่าสนใจนั้น จะดึงดูดให้องค์กรต้องรู้จักเรามากยิ่งขึ้น เพื่อการเพิ่มโอกาศในการการสัมพาษณ์งานหรือการตอบรับเข้าทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง  CV พนักงานคลังสินค้า

ระเบียบ ละเอียดรอบคอบ
พนักงานคลังสินค้า
79 เทศบาลนครรังสิต
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
062-34556289
R.Rabeab@gmail.com
Linkedin.com/rabeab123

ประสบการณ์งานทำงาน
บริษัท ไทยสปริง อินเตอร์เนชั่นนอล
พนักงานคลังสินค้า 2561-2565

 • ตรวจรับและตรวจเช็ดสินค้ารับเข้า
 • รับผิดชอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลังสินค้า การจัดวางสินค้า และการติดฉลาก
 • รับผิดชอบการเบิกจ่ายสินค้า
 • จัดส่งใบเบิกสินค้าให้แก่พนักงานขับรถ
 • ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงและถูกต้องตามรายการในใบส่งของ
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับคิวและเส้นทางของรถส่งสินค้า รวมไปถึงการเก็บเช็คเงินสดและการวางบิล
 • ทำรายงานหรือบันทึกการขนส่งและสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า
 • ปฎิบัติตามนโยบายบริษัท รวมไปถึงนโยบายด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า
 • รวมกับทีมจัดตั้ง KPI และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า

บริษัท เกียวโฮ อินเตอร์เนชั่นนอล
พนักงานคลังสินค้า 2557-2561

 • ตรวจรับและตรวจเช็คสินค้ารับเข้าคลัง
 • นำสินค้าเข้าคลังสินค้า ติดฉลาก และคีย์ข้อมูลเข้าระบบคลังสินค้าของบริษัท
 • เบิกจ่ายสินค้า และคีย์ข้อมูลการเบิกสินค้าในระบบคลังสินค้าของบริษัท
 • จัดทำรายงานการเบิกจ่ายสินค้าประจำสัปดาห์และประจำเดือน

ทักษะทางด้านภาษา

 • ทักษะภาษาไทยการฟัง พูด อ่านและการเขียน อยู่ในระดับดีมาก
 • ทักษะภาษาอังกฤษการ พูด ฟัง  อ่านและการเขียน ได้ในระดับพอใช้

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 • E-mail, Microsoft word, excel และoutlook
 • ระบบการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาด้านโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2553-2557

มัธยมศักษาตอนต้นและตอนปลาย
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2547-2553

ใบประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราและเงินเดือนสำหรับตัวแทนพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าเป็นคำแหน่งงานที่มีเกือบทุกองค์กร เพราะทุกองค์กรมีการเก็บคลังพัสดุหรือคลังสินค้าโดยอัตราค่าจ้างของพนักงานคลังสินค้าของพนักงานคลังสินค้าจะแตกต่างการออกไปตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานรวมไปถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 10,000- 18,000 บาท ยังไม่รวม OT และสวัสดิการอื่นๆ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งนี้หลายๆปีนั้นจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าการคลังและผู้จัดการการคลังซึ่งฐานเงินเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

วิธีการเขียน CV พนักงานคลังสินค้า

สำหรับวิธีการเขียน CV พนักงานคลังสินค้า สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ แต่โดยเนื้อหาและใจความหลักๆ ที่เราต้องการจะสื่อให้องค์กรที่เราสมัครงานทราบถึงความรู้ ความสามารถของตัวเราว่าสามารถทำงานในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น CV พนักงานคลังสินค้าจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลักต่อไปนี้

 • ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงาน และข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจนสามารถติดต่อได้จริงและรวดเร็ว
 • ตำแหน่งที่ต้องการจะสมัคร เช่น ต้องการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า
 • ระบุประสบการณ์การทำงานทั้งหมด รวมไปถึงรายละเอียดหน้าที่การงานที่เคยรับผิดชอบเกี่ยวกับพนักงานคลังสินค้า
 • รายละเอียดการศึกษาทั้งหมด รวมไปถึงการเข้าฝึกอบรมหรือการสัมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • ระบุทักษะทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน หรือโปรแกรมในระบบการคลัง
 • ระบุความสามารถทางภาษา
 • สามารถระบุรายละเอียดหรือทักษะในด้านต่างๆใบประกาศนียบัตรต่างๆ หรือรางวัลต่างๆที่เคยได้รับระหว่างเรียนหรือระหว่างการทำงาน

การจัดหน้าของ  CV พนักงานคลังสินค้า

 • การเลือกใช้ตัวหนาหรือการเขียนเส้นใต้ที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
 • การใช้สัญลักษณ์ที่ดูเรียบง่าย เป็นทางการ จะทำให้CV พนักงานคลังสินค้า ของเราดูดียิ่งขึ้น
 • ต้องใช้รูปแบบอักษรที่อ่านได้ง่าย เป็นทางการ เช่น Arial, Calibri หรือ Times new roman
 • การเลือกใช้ขนาดตัวอักษรก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ CV พนักงานคลังสินค้า ดูดีเป็นระเบียบขนาด 12-14 คือขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม
 • การจัดวางตำแหน่งและองค์ประกอบโดยรวมของCV พนักงานคลังสินค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน การจัดองค์ประกอบโดยรวมของ CV พนักงานคลังสินค้าที่ดีจะทำให้ CV พนักงานคลังสินค้าดูสะอาดเรียบร้อย ดูง่าย

รูปแบบและโครงสร้างของ CVพนักงานคลังสินค้า

โดยทั่วไปแล้ว CV พนักงานคลังสินค้านั้น จะสามารถเขียนได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความชอบและข้อมูลส่วนบุคลของผู้เขียน แต่จะสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบหลักๆ คือ

 • Reverse chronological เป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไป คนส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการเขียน CV พนักงานคลังสินค้าในลักษณะนี้ ทั้งคนที่มีประสบการณ์การทำงานและนักศึกษาที่จบใหม่ รูปแบบและโครงสร้างจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่ CV พนักงานคลังสินค้าจำเป็นต้องมี ในส่วนของประวัติการศึกษาจะเริ่มเขียนจากประวัติการศึกษาสูงสุด เรียงลงไปตามลำดับ เช่นเดียวกันกับวีธีการเขียนประวัติการทำงาน การเขียนCV พนักงานคลังสินค้าในลักษณะนี้จะเริ่มขึ้นจากประวัติการณ์การทำงานล่าสุดก่อนเสมอ
 • Functional สำหรับการเขียนCV พนักงานคลังสินค้าในลักษณะนี้ จะเป็นการเขียนCV พนักงานคลังสินค้า ผู้ที่เรียนจบสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานสาขานี้ หรือแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างอื่นมาก่อน แต่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานมาเป็นพนักงานคลังสินค้า CVพนักงานคลังสินค้าในลักษณะที่จะเน้นไปที่การเขียนแสดงความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่เรามีและสามารถนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในสายงานพนักงานคลังสินค้าได้
 • Combination CV พนักงานคลังสินค้า ในลักษณะนี้จะเป็นการเขียนแบบผสมผสานกัน คือ เขียนแบบ Reverse chronological ผสมกับ Functional CV พนักงานคลังสินค้าลักษณะนี้ผู้เขียนต้องการที่จะนำเสนอประวัติการศึกษาที่ตรงสายงาน และทักษะ ความรู้ความสามารถรวมไปถึงประสบการณ์ที่มีเพื่อให้องค์กรทราบถึงความรู้ความสามารถที่เรามี

ถึงแม้ว่าการเขียนCVพนักงานคลังสินค้านั้นจะมีรูปแบบและโครงสร้างที่หลากหลาย แต่เราสามารถเลือกวิธีการเขียนให้เหมาะสมให้ข้อมูลที่เรามี เพื่อทำให้CV พนักงานคลังสินค้าดูดีและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

วิธีการเขียนข้อมูลในการติดต่อในCV พนักงานคลังสินค้า

ในส่วนของวิธีการเขียนข้อมูลการติดต่อของCV พนักงานคลังสินค้านั้น เราจำเป็นต้องเขียนข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นแบบสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความ แต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถติดต่อได้จริงและรวดเร็วเพื่อให้ทางองค์กรสามารถติดต่อเราเข้าสัมภาษณ์ง่ายได้โดยง่ายและรวดเร็ว การจัดรูปแบบและโครงสร้างก็มีความสำคัญเช่นกันการเลือกเว้นวรรคที่ถูกต้องจะทำให้ผู้อ่าน อ่านได้ง่ายและรวดเร็ว

ตัวอย่างที่ดี
ระเบียบ ละเอียดรอบคอบ
พนักงานคลังสินค้า
79 เทศบาลนครรังสิต
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
062-34556289
R.Rabeab@gmail.com
Linkedin.com/rabeab123

การเขียนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อที่กระชับ สั้นๆ มีข้อมูลการติดต่อที่ครบถ้วนหลายช่องทางมีการเว้นวรรคตอนที่ถูกต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป

ตัวอย่างที่ไม่ดี
ชื่อระเบียบ นามสกุลละเอียดรอบคอบ พนักงานคลังสินค้า
ที่อยู่ เลขที่79  เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12130
เบอร์โทรศัพท์ 062-34556289 อิเมล์  R.Rabeab@gmail.com Linkedin.com/rabeab123

มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากเกินไป ทำให้ดูละลานตาไม่น่าอ่าน มองไม่เห็นใจความสำคัญที่ต้องการจะสื่อ และมีการจัดวางรูปแบบที่ไม่สวยงาม ไม่น่ามอง

บรรยายประสบการณ์การทำงานของคุณ

สำหรับการบรรยายประสบการณ์การทำงาน ควรจะเขียนเป็นข้อๆ หรือเป็นลิสต์เน้นใจความสำคัญและเข้าใจง่าย ไม่เขียนยาวจนเกินไปเพราะจะทำให้ผู้อ่านไม่อยากอ่านและไม่ควรเขียนข้อความสั้นๆ หวนๆ จนเกินไปอาจส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเราไม่ตั้งใจเขียน CVพนักงานคลังสินค้าก็เป็นได้

ประสบการณ์งานทำงาน

บริษัท ไทยสปริง อินเตอร์เนชั่นนอล
พนักงานคลังสินค้า 2561-2565

 • ตรวจรับและตรวจเช็ดสินค้ารับเข้า
 • รับผิดชอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลังสินค้า การจัดวางสินค้า การติดฉลาก
 • รับผิดชอบการเบิกจ่ายสินค้า
 • จัดส่งใบเบิกสินค้าให้แก่พนักงานขับรถ
 • ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงและถูกต้องตามรายการในใบส่งของ
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับคิวและเส้นทางของรถส่งสินค้า รวมไปถึงการเก็บเช็คเงินสดและการวางบิล
 • ทำรายงานหรือบันทึกการขนส่งและสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า
 • ปฎิบัติตามนโยบายบริษัท รวมไปถึงนโยบายด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า
 • รวมกับทีมจัดตั้ง KPI และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า

บริษัท เกียวโฮ อินเตอร์เนชั่นนอล
พนักงานคลังสินค้า 2557-2561

 • ตรวจรับและตรวจเช็คสินค้ารับเข้าคลัง
 • นำสินค้าเข้าคลังสินค้า ติดฉลาก และคีย์ข้อมูลเข้าระบบคลังสินค้าของบริษัท
 • เบิกจ่ายสินค้า และคีย์ข้อมูลการเบิกสินค้าในระบคลังสินค้าของบริษัท
 • จัดทำรายงานการเบิกจ่ายสินค้าประจำสัปดาห์และประจำเดือน

ถ้าไม่มีประสบการณ์

หากเราเป็นนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า เราไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานแต่ให้เขียนเกี่ยวกับทักษะที่เรามีรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมต่างๆระหว่างเรียน เพื่อให้องค์กรได้เห็นถึงทักษะที่เรามี

การศึกษา: วิธีการเขียนวุฒิการศึกษาของ CV พนักงานคลังสินค้า

การเขียนวุฒิการศึกษาของCV พนักงานคลังสินค้าก็จะคล้ายๆกับการเขียน CV ทั่วๆไปโดยส่วนมากจะเริ่มจากการเขียนวุฒิการศึกษาที่จบการศึกล่าสุด เรียงเป็นลำดับเพื่อให้องค์กรมองเห็นถึงระดับการศึกษาสูงสุดที่เรามี โดยเราจะต้องระบุรายละเอียดประวัติการศึกษาเช่น สาขาที่เรียน ระบุชื่อมหาวิทยาลัย รวมไปถึงปีที่เริ่มเรียนและจบการศึกษา ในส่วนของข้อมูลการศึกษาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการศึกษาจากโรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยเสมอ การเข้าอบรมคอร์สสั้นๆ หรือการเข้าร่วมสัมมาวิชาการต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถเขียนลงใน  CV พนักงานคลังสินค้าได้เช่นกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัครงาน

ตัวอย่างการเขียนประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาด้านโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2553-2557

มัธยมศักษาตอนต้นและตอนปลาย
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2547-2553

ทักษะที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนพนักงานคลังสินค้า CV

สำหรับตำแหน่งพนักงานคลังสินค้านั้น เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญภายในองค์กร ในการบริการจัดการสินค้าที่มีอยู่ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งนี้ จำเป็นต้องทักษะในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การบริการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น หากผู้สมัครงานต้องการสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้าควรจะมีทักษะเหล่านี้

 • มีความสามารถในการบริหารจัดการคลังสินค้า
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าเบี้องต้น
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้ได้มอบหมาย
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยและดูแลรักษาคลังสินค้า
 • มีความคิดสังสรรค์และสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงหน้างาน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภายในทีมและภายในองค์กรได้
 • เป็นคนรอบคอบ ละเอียด ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ
 • เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • เป็นคนเปิดกว้าง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่มีอคติ
 • ให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมาย หรือนโยบายของบริษัทที่เราทำงานด้วย
 • มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้งาน
 • มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

สรุปอย่างมืออาชีพ: การเขียน CVพนักงานคลังสินค้า

โดยรวมแล้วการเขียนCV พนักงานคลังสินค้าไม่ว่าจะเขียนด้วยรูปแบบและโครงสร้างอย่างไร CV พนักงานคลังสินค้าที่ดีและสมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลหลักๆ ต่อไปนี้

 • ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำหรับการติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง
 • ประสบการณ์การทำงานเรียงปัจจุบันไปอดีต อาจจะเขียนเป็นข้อๆ หรือลิสต์อธิบายใจความสำคัญโดยสังเขป
 • ทักษะที่มีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสายงานอาชีพ ภาษาหรือทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
 • ประวัติวุฒิการศึกษา การเข้ารวมสัมนา รวมไปถึงใบประกาศนียบัตรต่างๆ
 • มีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน แต่ต้องกระชับ ได้ใจความ
 • จัดรูปแบบของCV พนักงานคลังสินค้าให้เรียบร้อย น่ามอง เลือกใช้ฟอต์นที่เป็นทางการ อ่านง่ายและขนาดตัวหนังสือตามมาตรฐาน

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การการทำงานต่างๆแล้วนั้น ในCV พนักงานคลังสินค้าเรายังสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและตำแหน่งเพื่อให้องค์กรรู้จักเรามากขึ้น เช่นบุคคลอ้างอิง งานอดิเรก หรือแม้แต่เป้าหมายในอนาคต

ความสามารถด้านภาษา

ถึงแม้ว่าตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าไม่ใช่ตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติโดยตรงแต่ความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษก็ยังมีความสำคัญเพราะโดยส่วนมากรหัสสินค้าในคลังจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขร่วมกัน รวมไปถึงชื่อของสินค้าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการที่เรามีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ถึงดีก็จะสามารถทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและติดต่อประสานงานรวมไปถึงการค้นหา จัดเก็บสินค้าได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

สรุป: เขียน CV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวแทนพนักงานคลังสินค้า

กล่าวโดยสรุปแล้ว CV พนักงานคลังสินค้าที่สมบูรณ์และน่าสนใจนั้น จำเป็นต้องมีส่วนประกอบหลักๆที่ครบถ้วน เรียบง่ายแต่น่าสนใจ ไม่สั้นหรือยาวเกินไปมีรูปแบบที่เป็นทางการ อ่านง่ายมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจรับสมัครง่ายในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าที่ครบถ้วน  CV พนักงานคลังสินค้าที่สมบูรณ์ควรจะมีรายละเอียดเหล่านี้

 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริงและเป็นช่องทางที่รวดเร็ว
 • ข้อมูลรายละเอียดทางการศึกษาใบประกาศนิยบัตรและการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 • ทักษะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า
 • ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับประสบการณ์การในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า
 • หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานให้ระบุการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระหว่างเรียน รวมไปถึงใบประกาศนียบัตรที่ได้รับระหว่างเรียน
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • ทักษะด้านภาษา
 • ทักษะและรายละเอียดด้านอื่นๆ ถ้ามี

เสริม CV ของคุณด้วยจดหมายปะหน้า

ในการสมัครงานแต่ละครั้ง ควรจะต้องจดหมายปะหน้าหรือ Cover Latter ส่งควบคู่ไปกับ  CV พนักงานคลังสินค้า เพื่อเขียนรายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าเราทำไมเราถึงอยากจะร่วมงานกับองค์กรนั้นๆ เนื่องจาก CV พนักงานคลังสินค้า จะระบุข้อมูลของเราเท่านั้นไม่ได้พูดถึงองค์กรที่เราอยากรวมงานด้วย ดังนั้นการเขียนจดหมายปะหน้าหรือ Cover Latter เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักกับองค์กรนั้นๆ ในระดับหนึ่งโดยในจดหมายปะหน้าหรือCover Latter เป็นการเขียนถึงองค์กรที่เราต้องการจะร่วมงานด้วยโดยตรง จะมีเนื้อหาคร่าวๆ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน เห็นการรับสมัครงานมาจากช่องทางไหน และทำไมเราถึงอยากร่วมงานกับองค์กรนั้นๆ ทั้งCV พนักงานคลังสินค้าและจดหมายปะหน้าหรือ Cover Latter เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้องค์กรได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาศในการได้งานมากยิ่งขึ้นด้วย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียน CVพนักงานคลังสินค้า

คำถาม: หากไม่ได้จบการศึกษาด้านการจัดการคลังสินค้าโดยตรงจะสามารถทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าได้หรือไม่

ตอบ: สำหรับคนที่ไม่ได้จบด้านการจัดการคลังสินค้าโดยตรงสามารถสมัครงานในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าได้หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องก็สามารถสมัครงานตำแหน่งนี้ได้เช่นกันหากมีทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำถาม:หากต้องการสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้าจำเป็นต้องมีทักษะหลักๆด้านใดอีกบ้าง

ตอบ: สำหรับตำแหน่งพนักงานคลังสินค้านั้น ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทักษะทางด้านการบริการจัดการ ทักษะด้านภาษา และทักษะด้านคอมพิวเตอร์นั้นเป็นทักษะที่สามารถฝึกกันได้ แต่ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์นั้นเป็นทักษะเฉพาะตัว ส่วนบุคคลที่มีความที่จะทำให้การทำงานราบรื่นไปได้ด้วยดี

ประวัติย่อสำหรับพนักงานโกดัง

ตัวอย่างประวัติย่อของคนงานคลังสินค้า เขียนพนักงานคลังสินค้า cv
เทมเพลต cv คนงานคลังสินค้า cv ที่มีประสบการณ์สำหรับพนักงานโกดัง

บทความที่คล้ายกัน